Wskażemy najlepszą z dróg

KST

Obsługa deweloperów

Obsługa deweloperów
  • Przygotowanie i realizacja inwestycji deweloperskiej_a
  • Planowanie przestrzenne
  • Prawo budowlane
powrót

Przygotowanie i realizacja inwestycji deweloperskiej

Obsługujemy deweloperów i wspieramy ich naszą wiedzą i doświadczeniem przy każdej realizowanej przez nich inwestycji, już od 20 lat. Po wejściu w życie ustawy deweloperskiej, szczególny nacisk kładziemy na dostosowanie standardów dotychczasowej działalności deweloperskiej do wymogów ustawy. Mając na względzie korzyści wynikające z realizacji inwestycji w ramach spółek celowych, zapewniamy naszym klientom pomoc w ich zakładaniu, a następnie w ich bieżącej obsłudze prawnej. Zajmujemy się przygotowaniem i negocjowaniem umów z biurami architektonicznymi, generalnymi wykonawcami oraz negocjowaniem umów z bankami finansującymi inwestycje, a także opracowujemy wszelką dokumentację prawną w trakcie procesu inwestycyjnego. W szczególności konstruujemy umowy deweloperskie oraz prospekty informacyjne oraz udzielamy wsparcia prawnego na etapie ich negocjowania z klientami. Reprezentujemy deweloperów w sporach z klientami dotyczących odpowiedzialności za wady fizycznych lokali mieszkalnych /budynków oraz w sporach z wykonawcami inwestycji. 


Planowanie przestrzenne

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu planowania przestrzennego. Z sukcesami wspieramy  naszych Klientów  w trakcie  postępowania, którego przedmiotem jest uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy oraz utrzymania ich w mocy na etapie postępowań odwoławczych i sądowo-administracyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie wynikające ze współpracy z deweloperami oraz inwestorami realizującymi inne inwestycje budowlane pozwala stwierdzić, ze zdecydowana większość decyzji o warunkach zabudowy obarczona jest wadami, które skutkują uchyleniem ich przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Dlatego też z aptekarską wręcz dokładnością analizujemy projekty decyzji o warunkach zabudowy przed ich wydaniem, proponując naszym klientom wprowadzenie stosownych korekt do wniosku lub uzupełnienie materiału dowodowego, aby zminimalizować  możliwość  jej podważenia na etapie postępowania odwoławczego lub sądowo-administracyjnego.

Reprezentujemy także  naszych Klientów przed organami gminy oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach w sprawie uchwalenia lub zmiany przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w postępowaniach przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących roszczeń powstałych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


Prawo budowlane

Prawo budowlane nie ma przed nami tajemnic. Oferujemy naszym Klientom pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach związanych uzyskaniem pozwolenia na budowę, odstępstw od warunków technicznych, opinii i uzgodnień oraz w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie legalizacji samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych i innych robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Reprezentujemy również przed właściwymi organami podmioty, których prawa mogą zostać naruszone realizacją inwestycji budowlanych.