Wskażemy najlepszą z dróg

KST

Nieruchomości

Nieruchomości
  • Inwestycje w nieruchomości
  • Due dilligence
     
powrót

Inwestycje w nieruchomości

Świadczymy pełną obsługą prawną związaną z inwestycjami w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem. Stale współpracujemy ze spółkami z kapitałem polskim oraz amerykańsko-irlandzkim i brytyjskim, które inwestują w nieruchomości w Polsce oraz przedsiębiorcami zajmującymi się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Kancelaria prowadziła negocjacje i na zlecenie klientów zagranicznych doprowadziła do zawarcia kilku umów których przedmiotem były nieruchomości o największej wartości inwestycji na terenie Polski.

W ramach świadczonych usług przeprowadzamy analizy stanu prawnego i oceniamy możliwości oraz ryzyka związane z realizacją na danej nieruchomości planowanej inwestycji, zwłaszcza ryzyka związane z realizacją inwestycji na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Prowadzimy niezbędne postępowania sądowe i administracyjne mające na celu regulację stan prawnego nieruchomości a w szczególności postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o zasiedzenie, postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości oraz postępowania uwłaszczeniowe. Podejmujemy wszelkie działania prawne w celu wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z planowaną inwestycją.

Sporządzamy projekty oraz opiniujemy m. in umowy sprzedaży, umowy dotyczące realizacji wspólnej inwestycji, umowy najmu, dzierżawy nieruchomości, a także opiniujemy umowy dotyczące finansowania ich zakupu. Uczestniczymy w negocjowaniu tych umów oraz nadzorujemy ich prawidłową realizację Przygotowujemy wszelką dokumentację prawną związaną z realizacją inwestycji.

 

Due dilligence

Opracowujemy szczegółowe analizy stanu prawnego nieruchomości zarówno pod kątem prawidłowości nabycia własności czy też prawa użytkowania wieczystego, jak też pod kątem zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, ochroną przyrody.

Klient planujący inwestycję otrzymuje analizę wskazującą konkretne ryzyka związane z zamierzonym przedsięwzięciem, a także propozycje rozwiązań prawnych pozwalających to ryzyko zminimalizować. Badamy także bezpieczeństwo nabycia przez Klientów udziałów w spółkach kapitałowych, czy też nabycia przedsiębiorstw.

Opracowywaliśmy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz analizy stanu prawnego spółek kapitałowych i przedsiębiorstw dla największych przedsiębiorstw z branży górniczej działających na rynku polskim, dla przedsiębiorców z branży deweloperskiej, a także dla funduszy inwestycyjnych.
 

Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.